X

Moms att återfå på representationskostnader

De företag som haft stora representationskostnader tidigare år kan med stöd av ett nytt rättsfall få återbetalning av moms som inte heller ska tas upp till inkomstbeskattning.

I det s.k.
Porschemålet från september 2013 fann Kammarrätten i Göteborg att avdragsrätt
för ingående mervärdesskatt på bl.a. måltidsutgifter hade begränsats i förhållande till vad som
gällde vid tidpunkten för Sveriges inträde i EU. De svenska
reglerna ansågs stå i strid med den s.k.
standstillklausulen i artikel 176 i mervärdesskattedirektivet. Kammarrätten
återförvisade målet till Skatteverket för ny prövning i enlighet med de regler som var gällande den 1 januari
1995. Skatteverket har därefter kommit med tre ställningstaganden
gällande avdragsrätten för mervärdesskatten vid representation.Med anledning av
det ändrade rättsläget som följt av Porschemålet har företag som bedriver
mervärdesskattepliktig verksamhet rätt att göra avdrag för den ingående
mervärdesskatten på måltidsutgiften vid representation enligt de avdragsramar
som var gällande antingen år 1995 eller år 1996. Avdragen kommer därmed att bli
högre eftersom de får baseras på ett underlag på 300 kr eller 180 kr per person
vid extern representation i jämförelse med ett underlag på 90 kr per person som
varit gällande sedan år 1997. Om avdrag för den ingående mervärdesskatten görs
enligt bestämmelserna för år 1995 får kostnader för starköl ingå i underlaget
men inte kostnader för spritdrycker och vin. Om kostnaden för representationen
avser både mat och spritdrycker, vin och starköl får avdraget beräknas utifrån
antingen faktiska kostnader för mat respektive spritdrycker, vin och starköl
eller enligt en schablon.
Av
Skatterättsnämndens förhandsbesked 2014-07-04 (dnr 11-14/D) framgår att i de
fall ett bolag har dragit av ett för lågt belopp vid mervärdesskatteredovisningen
så kan en omprövning av Skatteverkets beslut förväntas leda till att belopp
återbetalas till bolaget. Återbetalningen ska i sådant fall inte tas upp vid
bolagets inkomstbeskattning.

Ett företag har
inom ramen för de svenska omprövningsreglerna möjlighet att begära omprövning
av beslut från år 2008 och framåt. För beslut som ligger längre tillbaka i
tiden kan det eventuellt finnas möjlighet att begära resning med hänsyn till
att det rör sig om nationella bestämmelser som tillämpats i strid med
mervärdesskattedirektivet.
Behöver ni hjälp med att räkna fram moms att återfå och/eller skriva en begäran om omprövning till Skatteverket får ni gärna kontakta någon av våra skattejurister.Vänliga hälsningar Forma Bolagstjänster010-762 45 00www.formabolag.se

Tags: