X

Budgetpropositionen 2016

Regeringen har överlämnat budgetpropositionen för 2016. Vi sammanfattar några av de förslag som berör skatteområdet nedan:

Rotavdrag m.m.

Regeringen föreslår att taket för rutavdraget halveras från 50.000 kronor till 25.000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. För personer som fyllt 65 år ligger taket kvar på 50.000 kronor. Regeringen anser vidare att rutavdraget enbart ska omfatta städarbete eller annat rengöringsarbete som är av enklare slag samt flyttstädning. Man föreslår därför att matlagning och bartendertjänster inte längre ska omfattas av rutavdraget. Ytterligare en tjänst som man inte längre ska kunna få rutavdrag för är poolrengöring.

Subventionsgraden vid köp av rottjänster från ett företag samt när en anställd får rottjänster som förmån föreslås sänkas från 50 procent till 30 procent.

Slopad skattereduktion för gåvor

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet infördes 2012 och utökades 2014 till att omfatta fler godkända gåvomottagare.  Regeringen anser att det är fråga om privata levnadskostnader som inte är avdragsgilla och föreslår att reglerna tas bort från och med årsskiftet. Betald årsavgift för godkänd gåvomottagare som avser tid efter 2015 ska betalas tillbaka.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Den nuvarande avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas. Den har inneburit att man har kunnat göra avdrag för utgifter som överstiger 1.000 kronor i form av exempelvis utgifter för bankfack, aviseringsavgifter, depåavgifter med mera.

Investeraravdraget försämras

Reglerna om investeraravdrag innebär att den som satsar pengar i ett företag av mindre storlek, i samband med företagets bildande eller vid en nyemission, får lov att göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital.  Regeringen föreslår en anpassning till EU-rätten, så att avdrag i fortsättningen endast får göras av den som kan räknas som en oberoende förvärvare. Som oberoende räknas inte den skattskyldige eller någon närstående till denne som under något av de två beskattningsåren närmast före det år förvärvet sker eller under förvärvsåret fram till den tidpunkten för investeringen direkt eller indirekt äger eller har ägt andelar i det företag i vilket investeringen görs. Det gäller även om investeringen gjorts i annat företag inom samma koncern.

Höjning av momsen på biobiljetter 2017

Moms på tillträde till filmvisningar på biografer höjs från 6 procent till 25 procent. Höjningen sker dock inte förrän den 1 januari 2017 enligt förslaget.

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år höjs. Det kommer att innebära att på inkomster upp till 10.000 kronor i månaden kommer skatteuttaget att vara detsamma som för personer under 65 år. Förslaget innebär cirka 250 kronor mer i månaden för en pensionär med 10.000 kronor i pension per månad.  Skatten sänks även på inkomster upp till 20.000 kronor i månaden för de personer som är över 65 år.

Lägre jobbskatteavdrag för höginkomsttagare

För dem som tjänar mer än 50.000 kronor i månaden kommer jobbskatteavdraget att bli lägre nästa år vilket innebär en skattehöjning. Vid en månadsinkomst på 123.300 kronor eller mer får man inget jobbskatteavdrag alls. Det innebär ungefär 2.000 kronor eller mer per månad i höjd skatt.

Ytterligare skattehöjning

Skiktgränserna är beskattningsbar inkomst, det vill säga inkomsten efter grundavdrag. Om de räknas om till taxerad inkomst får vi fram de så kallade brytpunkterna, som motsvarar faktisk löneinkomst eller inkomst av näringsverksamhet. Den nedre skiktgränsen brukar räknas upp varje år genom en koppling till konsumentprisindex. Regeringen föreslår nu att den nedre skiktgränsen för statlig skatt under 2016 inte ska räknas upp alls. Det innebär att den kommer att uppgå till 430.200 kronor för 2016. Den övre skiktgränsen föreslås bli 625.800 kronor.

Det motsvarar en nedre brytpunkt på 443.200 kronor (cirka 36.900 kronor/månaden). På inkomster upp till denna nivå betalas bara kommunalskatt. Den övre brytpunkten föreslås bli 638.800 kronor (cirka 53.200 kronor/månaden). På inkomster mellan dessa nivåer betalas statlig skatt med 20 procent och på inkomst över den övre brytpunkten betalas statlig skatt med 25 procent.

Förlängd men sänkt nedsättning för miljöbilar

Den nuvarande nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar gäller till och med den 31 december 2016. Förmånsvärdet för dessa bilar kan sänkas i två steg. En permanent nedsättning av förmånsvärdet till motsvarande bilmodell utan den miljövänliga tekniken och en tidsbegränsad del till 60 procent av förmånsvärdet för närmast jämförbara konventionella bil, dock högst med 16.000 kronor per år. Nu förlängs denna tidsgräns och kommer att gälla med start 1 januari 2017 till och med utgången av 2019. Under denna period begränsas dock nedsättningen till 10.000 kronor per år.

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Under 2015 är det möjligt att få avdrag med 1.800 kronor i privat pensionssparande. Denna möjlighet tas bort vid kommande årsskifte. På pensionsförsäkringsområdet lämnar regeringen ytterligare några förslag. Gränsen för återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av ett pensionssparkonto utan Skatteverkets medgivande höjs till ett helt prisbasbelopp från dagens 30 procent av ett prisbasbelopp Vidare föreslås ett slopande av vissa tidsgränser som idag reglerar när ett pensionssparkonto får avslutas i förtid eller återköpas. Idag gäller en tioårsgräns.

Socialavgifterna för unga och äldre

Förra regeringen införde ett antal förändringar i socialavgifterna bland annat för att stimulera nyanställningar. Riktade åtgärder gjordes för ungdomar och för personer över 65 år. Den nuvarande regeringen tar bort en del av subventionerna.

Särskild löneskatt för äldre

Särskild löneskatt införs igen på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Särskild löneskatt införs även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året fått hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Den särskilda löneskatten föreslås bli 6,15 procent, att jämföra med motsvarande förslag för ett år sedan som var 5,6 procent. För personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som omfattas av det reformerade ålderspensionssystemet betalas idag en ålderspensionsavgift på 10,21 procent på inkomster i form av löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet. De totala avgifterna för dessa personer blir därmed 16,36 procent (10,21+6,15). För personer födda 1937 eller tidigare utgår inga avgifter idag. För dem blir avgiften 6,15 procent.

Tags: