X

Högsta domstollen stoppar dubbelbestraffning

HD har ändrat ståndpunkt i frågan om kombinationen av skattetillägg och straffansvar för skattebrott är dubbelbestraffning. Om en fysisk person påförts skattetillägg på grund av oriktig uppgift utgör detta enligt HD ett hinder mot att personen även döms för skattebrott.
Frågan rör om det svenska systemet med en sanktion i form av skattetillägg och att en skattskyldig även kan dömas för skattebrott bryter mot förbudet om dubbelbestraffning i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Efter att Haparanda tingsrätt begärt ett förhandsavgörande uttalade EU-domstolen att det är dubbelbestraffning när en person påförs skattetillägg och döms för skattebrott för samma oriktiga uppgift om skattetillägg anses vara ett straff. Bedömningen om skattetillägg är ett straff lämnade dock EU-domstolen till Haparanda tingsrätt. Det är med bakgrund till EU-domstolens förhandsavgörande som Högsta domstolen nu tagit upp ett liknande fall där en skattskyldig dels påfördes skattetillägg och även dömdes i Hovrätten till ansvar för skattebrott och bokföringsbrott. HD kommer fram till att skattetillägg har straffrättslig karaktär och därmed att en skattskyldig som påförts skattetillägg på grund av oriktig uppgift avseende inkomstskatt, moms samt arbetsgivaravgifter och liknande avgifter inte kan dömas för skattebrott avseende samma oriktiga uppgift. Enligt HD uppkommer hinder för åtal från det att Skatteverket fattat beslut om skattetillägg. Dock utgör faktumet att ett aktiebolag påförts skattetillägg inte ett hinder för att ägaren av bolaget åtalas för skattebrott. HD anser att aktiebolaget och delägaren är olika rättssubjekt och därmed att ingen dubbelbestraffning sker. Om delägaren blivit solidariskt betalningsansvarig med bolaget för skattetillägget uppkommer dock hinder för åtal om skattebrott enligt HD. HD kommer även fram till att det inte uppkommer hinder för åtal om bokföringsbrott. Även om den oriktiga uppgiften kan ha samband med bokföringsbrottet så är handlingen eller underlåtenheten som utgör bokföringsbrottet skiljt från den oriktiga uppgiften som ligger till grund för skattetillägg och åtal om skattebrott.
Vår kommentarDomen slår fast att det svenska systemet med dubbla förfaranden avseende skattemål utgör dubbelbestraffning. Domen öppnar dock upp för en mängd följdfrågor, t.ex. vilka möjligheter som finns för de skattskyldiga som dubbelbestraffats att begära resning eller skadestånd av staten. Även frågan om vilken påföljd som ska omprövas är enligt oss inte helt utredd, kan en person som först dömts för skattebrott och sedan påförts skattetillägg begära omprövning av skattetillägget? Domen kommer leda till att en mängd omprövningar och överklaganden där domstolarna förhoppningsvis klargör rättsläget.
Högsta domstolen 4946-12, 2013-06-11, Europeiska Unionens Domstol, mål C-617/10
www.formabolag.se

Tags: