X

Ej kvalificerade aktier i fastighetsbolag

Skatterättsnämnden (SRN) lämnade nyligen ett förhandsbesked där aktier i ett fastighetsförvaltande bolag inte ansågs vara kvalificerade, detta på grund av att ägarens arbetsinsats inte ansetts som betydande för vinstgenereringen i bolaget.
Bakgrunden till förhandsbeskedet är att A äger samtliga aktier i det fastighetsförvaltande bolaget X AB. X AB förvaltade vid tiden för ansökan ett flertal hyresfastigheter och en industrifastighet. A hade tidigare ägt, och arbetat i, ett bolag som bedrev näringsverksamhet i hantverksbranschen, men arbetade idag som anställd i företaget som förvärvat hans hantverksbolag.
De arbetsinsatser som A utfört i bolaget har varit att medverka vid hyresgästbyten, i snitt fyra per år, och även haft viss tillsyn över fastigheterna. Vid hyresgästbytena har A besiktat samt visat lägenheterna som hyrts ut. A uppskattar att hans årliga arbetsinsats inte överstiger 10 timmar. Administrativ och teknisk förvaltning, inklusive reparationer av fastigheterna, har utförts av externa uppdragstagare.
Skatteverket tillstyrkte att aktierna inte skulle anses vara kvalificerade. SRN kom fram till att aktierna inte ska anses vara kvalificerade utifrån A:s lämnade uppgifter om sin arbetsinsats.
KommentarI det aktuella fallet ansågs A:s arbetsinsats som ringa på grund av de fåtal timmar han arbetat i verksamheten. Förhandsbeskedet klargör även att A:s tidigare verksamhet inte påverkar bedömningen. Den praxis som föreligger visar dock att man bör vara varsam när ägaren eller närstående utför arbete i ett fastighetsförvaltande bolag. Även mindre arbetsinsatser kan ses som betydande för vinstgenereringen trots att arbetet som utförs inte i sig är omfattande.
SRN 13 juni 2013, dnr 69-12/D
www.formabolag.se

Tags: