X

Löpande arbete kan förpackas i dotterbolag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked att löpande arbete kan förpackas i dotterbolag. Vinsten vid försäljning av aktierna i dotterbolaget blir då skattefri.
Bolaget som begärde förhandsbeskedet har som affärsidé att förpacka bolagets löpande arbete i dotterbolag som sedan ska avyttras externt. Om aktierna i dotterbolaget ses som kapitaltillgångar blir vinsten vid försäljningen skattefri eftersom aktierna ses som näringsbetingade. Frågan till SRN var om aktierna i dotterbolagen skulle ses som kapitaltillgångar eller lagertillgångar.
Skatteverkets inställning var att löpande och systematiskt förpackande av resultatet av en verksamhet i bolag som ska avyttras till utomstående i sig anses utgöra en rörelseverksamhet. Enligt Skatteverket ska aktierna därmed ses som lagertillgångar, då aktierna utgör ett substitut för de i verksamheten producerade tillgångarna.
SRN konstaterade i sitt förhandsbesked att bortsett från verksamheter som bedrivs av företag som banker, försäkringsbolag och företag med byggnadsrörelse eller handel med fastigheter har innehav av andelar i andra företag inte ansetts utgöra lagertillgångar om de inte ingått i handel med värdepapper.
Enligt praxis ska en bedömning i varje enskilt fall göras när förvaltning av värdepapper övergår till handel med värdepapper. Faktorer ska bedömas är bl.a. förvaltningens omfattning i förhållande till företagets storlek och verksamhetsinriktning samt hur förvaltningen organiseras och genomförs. I det aktuella fallet avsåg bolaget att sälja fem dotterbolag/år.
SRN kom fram till att omständigheterna i ärendet inte leder till att den verksamhet som det frågande bolaget avser att bedriva ska anses som handel med värdepapper. Förhandsbeskedet fastställdes av HFD.
Vår kommentarDomen synes leda till att endast i bankrörelse, försäkringsrörelse, byggnadsrörelse, handel med fastigheter eller handel med värdepapper som aktier kan utgöra lagertillgångar. I det aktuella fallet uppfylldes inte något av dessa krav vilket medförde att försäljningen av dotterbolagen blir skattefri försäljning av näringsbetingade aktier.
HFD dom 2013-06-18, målnr 806-13, SRN förhandsbesked 2013-01-24, Dnr 32-12/D
www.formabolag.se

Tags: