X

Justerat lagförslag 3:12 regler

Regeringen justerar lagförslaget om nya 3:12-regler, skärpningar av löneuttagskravet tas bort.
Reglerna om kvalificerade aktier i fåmansaktiebolag har till syfte att förhindra att ägarnas arbetsinsatser beskattas som utdelning eller kapitalvinst istället för lön. Skatten på utdelning och kapitalvinst är normalt lägre än på löneinkomster. Varje år beräknas ett gränsbelopp för kvalificerade aktier som tillåter ägaren att ta utdelning från företaget som beskattas med 20% skatt i inkomstslaget kapital. Ett av sätten att beräkna gränsbeloppet är utifrån bolagets utbetalda kontanta löner året innan inkomståret, d.v.s. löneunderlag.
För inkomstår 2013 är det lönebaserade utrymmet 25 procent av den kontanta ersättningen i företaget, med ett tillägg på ytterligare 25 procent på den del av löneunderlaget som överstiger 60 inkomstbasbelopp. I den föreslagna ändringen av hur det lönebaserade utrymmet beräknas ska det lönebaserade utrymmet ökas till 50 procent av företagets kontanta löner utbetalda året före inkomståret. Dock föreslås att det lönebaserade utrymmet begränsas till 50 gånger den egna kontanta ersättningen.
För att få beräkna gränsbelopp med hjälp av lönebaserat utrymme för inkomstår 2013 krävs att delägaren eller närstående till denne tar ut lön under 2012 med minst 10 inkomstbasbelopp (546 000 kr) alt. 6 inkomstbasbelopp + fem procent av den totala kontanta ersättningen i företaget.
I första versionen av lagförslaget ingick även en ändring av kraven för att få nyttja lönebaserat utrymme. Förändringen avsåg dels att ett krav på att delägarens innehav måste uppgå till minst 5 procent av bolagets kapital, samt att kravet på eget löneuttag ändras till 9 inkomstbasbelopp. Om andelsägarens del av löneunderlaget överstiger 100 inkomstbasbelopp ökar kravet på löneuttag med ytterligare 10 procent på den överskjutande delen, dock maximalt 90 inkomstbasbelopp.
Regeringen meddelar nu att den tidigare föreslagna förändringen av löneuttagskravet inte kommer att genomföras. Det föreslagna löneunderlagstaket och kapitalandelskravet kommer dock att genomföras, kapitalandelskravet sänks dock till 4 %.
Vår kommentar
Regeländringen är i huvudsak positiv för mindre och mellanstora företag. Om delägaren har möjlighet att uppfylla det befintliga kravet på löneuttag kommer det lönebaserade utrymmet att bli dubbelt så stort som tidigare.
För delägare med små ägarandelar (under 4%) kommer förslaget att medföra en försämring eftersom dessa inte kommer att kunna nyttja lönebaserat utrymme. Förmodligen kommer företag med många små delägare att göra organisatoriska förändringar så att delägarna inte förlorar lika mycket i skatt. Regeringen har dock aviserat att de kommer att möta eventuella skatteupplägg med nya lagändringar.
Pressmeddelande från Finansdepartementet, 12 september 2013.
www.formabolag.se

Tags: