X

Kontrollera ditt löneuttag i fåmansaktiebolag

Det är dags att se över ditt löneuttag om du äger ett fåmansaktiebolag.
I årets budgetproposition ingår ändringar i de s.k. 3:12-reglerna för delägare i fåmansaktiebolag. För små och mellanstora företag innebär förändringarna en kraftig ökning av löneunderlaget, vilket medför större möjlighet att ta ut lågbeskattad vinstutdelning för ägaren. Det är dock viktigt att löneuttagskravet uppfylls av ägaren året före det beskattningsår då beräkning görs för hur stor lågbeskattad vinstutdelning som kan göras.

Lönebaserat utrymme som kan nyttjas av delägare i mindre och mellanstora företag kommer att öka betydligt. Om delägaren har möjlighet att uppfylla kravet på löneuttag kommer det lönebaserade utrymmet att bli upp till dubbelt så stort som tidigare.
För att få beräkna gränsbelopp med hjälp av lönebaserat utrymme krävs att delägaren eller närstående till denne tar ut lön under år 2013 med minst 10 inkomstbasbelopp (566 000 kr) eller sex inkomstbasbelopp + fem procent av den totala kontanta ersättningen i företaget.

Som exempel kan en ägare till ett aktiebolag där enbart han är anställd få ett löneunderlag med 180 000 kr enbart utifrån sin egen lön om den uppgår till 360 000 kr. Har inga andra löner utbetalats av bolaget är löneuttagskravet uppfyllt (339 600 kr + fem procent av lönen 18 000 kr = 357 600 kr).
Gränsen ökar om andra anställda finns eftersom man lägger till fem procent av bolagets totala kontanta löner i beräkningen.

Har du frågor kring dessa regler kontakta gärna någon av våra skattejurister som hjälper dig med skatteplanering inför årsskiftet.
Budgetpropositionen för år 2014 (prop. 2013/14:1)
Henrik Ökvist 010-762 45 07, Johan Bratteberg 010-762 45 08

Tags: