X

Lagförslag om ändringar i aktiebolagslagen

I ett lagförslag (prop 2013/14:86) föreslås ändrade regler för bl.a. aktiebolag. Några av förslagen är följande.Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningStyrelser som har minst två ledamöter ska varje år fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska det anges hur arbetet ska fördelas mellan ledamöterna, hur ofta styrelsen ska sammanträda samt i vilken utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens arbete och kallas till dess sammanträden. Styrelsen ska också klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen, å ena sidan, och den verkställande direktören och andra organ som styrelsen har valt att inrätta, å andra sidan.Nu föreslår regeringen att dessa krav på arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelning slopas för privata aktiebolag som inte är finansiella företag under Finansinspektionens tillsyn eller kontroll.Teckning genom betalningTeckning av nya aktier i samband med nyemission ska ske på en teckningslista.

Om alla aktierna tecknas vid den stämma där emissionsbeslutet fattas, får teckning i stället ske i stämmans protokoll. I avstämningsbolag får teckning även ske genom betalning. Motsvarande gäller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.Nu föreslår regeringen att det även i aktiebolag som inte är avstämningsbolag ska kunna beslutas att nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler får tecknas genom betalning. Det skulle innebära en förenkling både för bolagen och för Bolagsverket.Minskning av aktiekapitaletMinskning av aktiekapitalet kan genomföras med eller utan indragning av aktier. När bolaget lämnar förslag till minskning av aktiekapitalet ska i båda fallen anges minskningsändamålet, minskningsbeloppet och om aktier ska dras in eller inte. Därutöver finns vissa kompletterande krav på uppgifter som ska lämnas när minskning av aktiekapitalet sker med indragning av aktier, det vill säga inlösen. Vissa av dessa uppgifter har endast betydelse vid inlösen, medan andra borde vara av intresse för aktieägarna även när minskning sker utan inlösen.Därför föreslår regeringen att förslaget till minskningsbeslutet alltid ska innehålla vissa uppgifter.

Det gäller till exempel uppgifter om det belopp per aktie som ska återbetalas eller om återbetalning ska göras med annan egendom än pengar, den tid inom vilken återbetalningen ska göras samt, i förekommande fall, avstämningsdagen.Regeringen föreslår också att registrerings- och tillståndsförfarandet förenklas. Det innebär att bolagen tillåts ge in en ansökan om tillstånd att verkställa minskningsbeslutet samtidigt som bolaget anmäler beslutet om minskning för registrering i aktiebolagsregistret. På så sätt minskar risken för att bolagen missar att ansöka om tillstånd i tid. Det förtydligas dessutom att aktiekapitalet får minskas för avsättning till fritt eget kapital.Justeringsman i protokollI de fall ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i ett aktiebolag ska stämmoprotokollet inte längre behöva justeras av en justeringsman.KupongskattKravet i kupongskattelagen på att ett aktiebolag ska sända en kopia av ett beslut om vinstutdelning till Bolagsverket tas bort.KassaflödesanalysKravet på en finansieringsanalys i års- och koncernredovisningen tas bort och ersätts av ett krav på en kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen ska innehålla en redovisning av företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret.Förslag som senareläggs- Regeringens bedömning är att möjligheten att utfärda aktiebrev, utdelningskuponger och interimsbevis tills vidare bör finnas kvar. Det bör enligt regeringen inte införas något aktieägarregister.- Utredningens förslag om utökade möjligheter till närståendelån och förvärvslån samt om upplösning av aktiebolag kommer att behandlas i ett annat sammanhang.Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Forma Bolagstjänsterwww.formabolag.se

Tags: