X

Få skatteförslag i vårpropositionen

Årets vårproposition innehåller få lagförslag på skatteområdet. Finansdepartementet hänvisar i propositionen till en särskild promemoria med ett antal lagförslag. Förslagen innebär bl.a.
höjd skatt på tobak, alkohol och bilar. Vidare föreslås att avdraget för privat
pensionssparande fasas ut.
De föreslagna lagändringarna är tänkta att finansiera de reformer, främst
avseende utbildning, som föreslås i 2015 års budgetproposition. Skatten på
tobak föreslås höjas med 4 % avseende cigaretter och med 22 % för snus. Det
motsvarar en prishöjning med 1,36 kr för ett paket cigaretter och med 2,54 kr
för en dosa snus.Vidare föreslås skatten på alkohol höjas med 9 % på öl, vin och andra
jästa drycker vilket motsvarar 0,53 kr på 50 cl öl och 1,95 kr på 75 cl vin.
Det föreslås även en marginell höjning av skatten på sprit med 1 % vilket
motsvarar 1,65 kr på 70 cl starksprit.Skatten på lätta fordon (t.ex. personbilar) föreslås höjas, dels delen av
fordonsskatten som baseras på utsläpp av koldioxid och även delen som baseras
på fordonets vikt föreslås höjas. Beroende på fordonets egenskaper kommer
skattehöjningen att hamna mellan 100-800 kr per år.

Avdraget för privat pensionssparande föreslås begränsas från 12 000 kr
till 2 400 kr per år. Vidare föreslås att avdragsrätten för privat
pensionssparande slopas helt från 1 januari 2016.Vidare föreslås det att möjligheten för gruppregistrering för
mervärdesskatt avseende företag inom den finansiella sektorn slopas. Regeln om
gruppregistrering gör det möjligt för vissa grupper av företag att göra
omsättningar sinsemellan utan skattskyldighet för mervärdesskatt. En möjlighet
som nu föreslås att slopas.Slutligen föreslås det att beloppsgränsen för företag avseende att
använda förenklad faktura höjs från 2 000 kr till 4 000 kr. Höjningen
är tänkt att medföra en förenkling för företag eftersom det blir möjligt att
ställa ut fler fakturor med lägre krav på vilka uppgifter som måste framgå av
fakturan.De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2015.2014 års ekonomiska vårproposition och Promemoria, ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2015”,
Finansdepartementet, 9 april 2014.
www.formabolag.se

Tags: