X

Tidigare praxis om gåva av fastighet gäller

Olika gåvobegrepp gäller inkomstskatterättsligt och stämpelskatterättslig vid paketering av fastigheter. En fastighetsöverlåtelse under taxeringsvärdet till ett aktiebolag ses inkomstskatterättsligt som en gåva om en närstående äger minst 40 % av aktierna i mottagarföretaget. Detta förtydligades av HFD i en dom i somras. Stämpelskatterättsligt gäller dock sedan 2013 det civilrättsliga gåvobegreppet som ställer högre krav än utomstående ägande på 49,5 % för att en gåvoavsikt ska presumeras.

Att ”paketera” fastigheter i aktiebolag innan försäljning är en vanlig metod för att skatteoptimera transaktionen. När en privatperson överlåter en fastighet till ett eget bolag påverkas beskattningen av huruvida överlåtelsen ska ses som en gåva eller ett tillskott. En gåva utlöser ingen beskattning, ett tillskott däremot är en form av avyttring som utlöser beskattning för överlåtaren.

Enligt praxis från HFD ses en överlåtelse som sker till ett värde under taxeringsvärdet som gåva om någon närstående till överlåtaren äger minst 40 % av aktierna i bolaget. Under 2013 kom en dom från Högsta Domstolen (NJA 2013 s. 866) som behandlade frågan om stämpelskatt skulle utgå på en fastighetstransaktion till ett bolag som ägdes av överlåtaren till 51,5 % och till resterande del av närstående till överlåtaren. Högsta Domstolen bedömde inte att gåvoavsikt kunde presumeras utifrån det civilrättsliga gåvobegreppet. Därför sågs överlåtelsen som ett tillskott vilket utlöste stämpelskatt. Med anledning av denna dom har Skatteverket ansett att denna typ av transaktioner ska ses som tillskott även inkomstskatterättsligt och att HFD:s tidigare praxis inte längre har samma giltighet. Detta har skapat viss osäkerhet om rättsläget.

I somras fastställde dock HFD ett antal förhandsbesked med verkan att den tidigare praxisen från HFD alltjämt gäller, se HFD 5722-14, HFD 417-15, HFD 429-15 samt HFD 5974-14. En överlåtelse av fastighet mot en ersättning under taxeringsvärdet till eget bolag i vilket närstående äger minst 40 % av aktierna ska därmed ses som en gåva inkomstskatterättsligt om än inte stämpelskatterättslig.

Eftersom Högsta domstolens och Skatteverkets praxis har skapat viss osäkerhet om rättsläget så utgör dessa domar ett välkommet klargörande.

Det är värt att hålla i åtanke att även transaktioner som i sig kan beteckna som gåva, ändå utlöser stämpelskatt om överlåtelsen sker mot en ersättning som överstiger 85 % av taxeringsvärdet.

Behöver ni mer informations kontakta gärna Formas skattejurister på 010-762 45 00

Tags: