X

Avdragsrätt för ingående moms vid bostadsrättsförenings garagebygge

Bostadsrättsförening som ämnar uppföra en garageanläggning som sedan upplåts till en samfällighetsförening mot ersättning har inte avdragsrätt för den ingående momsen som hänför sig till bygget, i vart fall inte om samfällighetsföreningens förvaltningsansvar över samfälligheten fastställts av Lantmäteriet. Om samfällighetsföreningen själv låter uppföra anläggningen däremot ska avdrag medges, i vart fall om garageplatser kommer uthyras även till andra än de boende i bostadsrättsföreningarna.

Ett antal bostadsrättsföreningar (föreningarna) ämnade bygga ett parkeringsgarage på en gemensam samfällighet och sökte förhandsbesked om huruvida den ingående momsen på ersättningen till entreprenören som får i uppdrag att uppföra anläggningen skulle vara avdragsgill. Föreningarna undrade dels om avdragsrätt kunde erhållas om de själva uppförde garageanläggningen och sedan mot ersättning upplät sin andel av garaget till samfällighetsföreningen, dels om avdrag kunde medges om samfällighetsföreningen själv slöt avtal med entreprenören och lät uppföra parkeringsgaraget.

Avdrag för ingående skatt medges för förvärv i verksamhet som medför skattskyldighet; det vill säga omsättning av skattepliktig vara eller tjänst inom landet i yrkesmässig verksamhet. Som sådan verksamhet räknas bland annat uthyrning av garageplatser.

Såväl Skatterättsnämnden som HFD (Mål nr 5334-14) kom fram till att avdrag för ingående moms inte skulle medges för föreningarna om de själva skulle utföra bygget och bära kostnaderna direkt. Om alla kostnader för bygget i stället skulle bäras av en gemensamt ägd samfällighetsförening skulle däremot avdrag för ingående moms medges.

En viktig omständighet var att samfällighetsföreningen tilldelats förvaltningen över samfälligheten genom myndighetsbeslut från Lantmäteriet. Därmed kunde inte bostadsrättsföreningarna anses omsätta någon tjänst i ekonomisk verksamhet vid upplåtelse av sin andel av samfälligheten till samfällighetsföreningen.

Att samfällighetsföreningen skulle hyra ut garageplatser, inte bara till de boende, utan också till utomstående tycks vidare ha varit en förutsättning för att samfällighetsföreningen skulle anses omsätta tjänster i ekonomisk verksamhet.

HFD:s dom innebar därmed att Skatterättsnämndens utslag fastställdes.

Behöver ni mer information kontakta gärna Formas skattejurister på 010-762 45 00

Tags: