X

Att tänka på inför årsskiftet

Inför julen är det mycket att hålla i huvudet. Både privat och på arbetet. Nedan följer ett antal viktiga punkter på skatteområdet som kan vara viktiga att tänka på.

Har du chans att påverka storleken på lön och förmåner under 2015?
Anpassa lönen och utnyttja utrymmet upp till brytpunkterna – som utan hänsyn till grundavdraget är 430 200/616 100 kronor – för när statlig inkomstskatt ska betalas. Om du räknar med högre marginalskatter under nästa år kan det exempelvis vara aktuellt att lämna in reseräkningen i tid så att du får den ersättningen under 2015.

Hur mycket ROT och RUT har du utnyttjat 2015?
Eftersom maxgränsen för skattereduktion for RUT och ROT är 50 000 kronor finns det anledning att planera hur mycket arbete som ska utföras under 2015 och hur mycket som i stället ska förläggas till 2016. Skattereduktionen förutsätter att arbetet är utfört och betalt under året. Därför kan du delvis styra beskattningen genom din betalning. Beakta också att skattereduktionen begränsas efter årsskiftet. ROT begränsas till 30 % av arbetskostnaden och utrymmet för RUT minskas till 25 000 kr.

Eftersom det handlar om en skattereduktion och inte en ren subvention så måste du ha en skatt att kvitta reduktionen mot. Det innebär att du behöver ha inkomster som ger 50 000 kronor i skatt efter andra reduktioner och avdrag. Annars fryser en del av skattereduktionen inne och får betalas tillbaka som restskatt.

Löneplanering för fåmansföretagare med anställda i bolaget?
Storleken på din lön 2015 är avgörande för om du kan tillgodoräkna dig det så kallade lönebaserade utrymmet för att ta ut lågbeskattat utdelning under 2016.

Du som äger minst fyra procent av andelarna i bolaget (eller närstående till dig) ska ha en lägsta kontant lön på 348 600 kronor (6 inkomstbasbelopp ”IBB”) med tillägg för 5 procent av totalt utbetalda kontanta löner i företaget och maximalt 557 760 kronor (9,6 IBB).

För en enmansföretagare innebär detta ett eget löneuttag på 367 000 kronor för att få tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme. Maxbeloppet om 557 760 kronor aktualiseras i företag med totala löner överstigande 4 183 000 kronor.

Vid löneplaneringen kan det också vara bra att hålla i åtanke vilka skiktgränser som gäller för statlig skatt samt pensionsgrundande inkomst och sjukpenninggrundande inkomst.
• Den nedre skiktgränsen för statlig skatt, efter allmänna avdrag: 430 200 kronor
• Den övre skiktgränsen för statlig skatt (värnskatt), efter allmänna avdrag: 616 100 kronor
• Full pensionsgrundande inkomst uppnås vid 468 867 kronor
• Full sjukpenninggrundande inkomst uppnås vid 333 750 kronor

Planerar du en försäljning av ditt företag?
Det är alltid den som står som ägare till aktierna vid årets ingång som får tillgodoräkna sig gränsbeloppet. Det får därför en avgörande betydelse om aktierna säljs före eller efter årsskiftet. Detta kan exempelvis beaktas vid prissättningen av aktierna.

Enskild näringsverksamhet
Vid försäljning av enskild firma kan det vara aktuellt att avvakta till efter årsskiftet eftersom du då har ytterligare ett helt år på dig innan du behöver lösa upp periodiseringsfonder och expansionsfonder i verksamheten. Ska verksamheten avyttras som gåva (exempelvis i ett generationsskifte) uppnås bästa möjlighet till räntefördelning om verksamheten ges bort sent under året.

Har du matchat vinster och förluster på värdepapper, utdelningar och räntor?
Kalenderåret är den ram en privatperson kan hålla sig inom vad gäller att kvitta vinster och förluster mot varandra. Har du gjort vinster 2015 kanske det finns orealiserade förluster som är lämpliga att ta fram? Om du exempelvis sålt aktier med vinst så kan det vara bra att även sälja gamla förlustaktier för att kvitta förlusterna mot vinsterna.

Ska du sälja din fastighet?
Skyldighet att betala fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift avgörs av vem som är ägare till fastigheten den 1 januari 2016. Om du ska sälja fastighet finns det därför anledning att göra klart affären och tillträdet före årsskiftet.

Julgåvor
Att ge julgåvor till anställda är en avdragsgill kostnad däremot kan den anställde förmånsbeskattas för gåvan om värdet är för högt. Julgåvan är skattefri för den anställde upp till 450 kronor (inklusive moms). Om värdet är högre är gåvan skattepliktig från första kronan och det är priset på marknaden som styr. Om arbetsgivaren betalar 450 kr på grund av en särskild rabatt men varan egentligen kostar 500 kr på marknaden så blir gåvan en skattepliktig förmån som värderas till 500 kr. Om ovanstående krav för skattefrihet är uppfyllda är också den ingående momsen avdragsgill.

För julgåvor till kunder gäller de vanliga avdragsreglerna för representation, det vill säga att kostnaden är avdragsgill upp till 180 kr. Denna beloppsgräns gäller inte reklamgåvor av mindre värde med företagets logga på (så kallade give aways). Vid gåvor till kunder bör du även komma ihåg att det finns straffrättsliga reglerna om mutbrott som aktualiseras om gåvans värde inte är obetydligt.

Tags: