X

Skattefri gåva till anställd familjemedlem

Att ge aktier till en broder som dessutom var anställd bedömdes som en skattefri gåva och inte en löneförmån. Att mottagaren är en familjemedlem räcker oftast för att en överlåtelse ska anses ha gjorts med gåvoavsikt trots att mottagaren också är anställd hos givaren. Gåvor kan dock vara ett juridiskt snårigt område, särskilt skatterättsligt, och vi rekommenderar alltid att en jurist konsulteras när stora värden ska överlåtas.

Gåvor till anställda beskattas som huvudregel i inkomstslaget tjänst. Även om transaktionen betecknas som gåva anses den nämligen i själva verket ha sin grund i anställningsförhållandet och ses därmed som en belöning för utfört arbete. Gåvan är dock skattefri om andra omständigheter talar för att det finns ett betydande gåvoinslag. Den vanligaste omständigheten brukar vara släktskap.

I ett nyligen avgjort förhandsbesked hos Skatterättsnämnden prövades frågan om en företagare som önskade ge bort hälften av sina tre aktiebolag till sin bror som var anställd i ett av bolagen. Skatteverket ansågs att gåvan i själva verket var en förtäckt lön som skulle beskattas som inkomst av tjänst hos mottagaren. Skatterättsnämnden ansåg dock att överlåtelserna i allt väsentligt fick anses ha sin grund i släktskapet mellan givaren och mottagaren. Därmed ansågs det finnas en påvisad gåvoavsikt.

Normalt sett sker en prövning mot vad som brukar benämnas som de tre gåvorekvisiten. Enligt dessa föreligger en gåva om det föreligger en förmögenhetsöverföring som är frivillig och som görs med vad som typiskt sett kan ses som en gåvoavsikt. Av dessa tre är det gåvoavsikten som inte brukar anses uppfylld när det handlar om gåvor till anställda. I stället anses avsikten typiskt sett vara att belöna eller ersätta någon för utfört arbete.

Vi har tidigare skrivit i denna blogg om en skattesituation där en överlåtelse av en fastighet ansågs uppfylla gåvorekvisiten och därför kunde ske utan skattekonsekvenser. Det går dock inte utan vidare att säga om en viss typ av gåva är skattefri eller inte. Förutom förtäckt lön kan gåvor även ses som uttag ur en näringsverksamhet eller förtäckt utdelning. En bedömning bör göras i varje enskilt fall. För att kunna styrka vad som hänt inför Skatteverket och i andra rättsliga sammanhang är det också viktigt att upprätta ett tydligt gåvobrev och många fall krävs även annan rättslig dokumentation. Fastighetsöverlåtelser kräver exempelvis registrering hos lantmäteriet (lagfart).

Ska du överlåta aktier, fastigheter eller andra värdefulla tillgångar till någon rekommenderar vi alltid att du tar kontakt med en skatterättsligt kunnig jurist. På Forma hjälper vi dig med all dokumentation som behöver upprättas och ser även till att dina gåvor är skatterättsligt hållbara.

Behöver ni mer information kontakta gärna Formas skattejurister på 010-762 45 00

Tags: