X

Representation avdrag

Förenklade avdragsregler vid representation

Regeringen föreslår betydande förenklingar av avdraget för representationsmåltider.

Förslaget går ut på att avdraget i inkomstbeskattningen slopas samt att en enhetlig gräns på till 300 kr per person och tillfälle sätts för momsavdrag. Syftet är att förenkla regelverket och kodifiera vad som gäller enligt EU-rätten. Förslaget berör avdrag för representationsmåltider för såväl inkomstskatt som ingående moms. För inkomstskatten har tidigare gällt att avdrag medgetts upp till 90 kr per person och tillfälle. Detta avdrag slopas nu helt med undantag för lättare förfriskningar. Födelsedagsfika och personalkaffe på kontoret kommer alltså även fortsättningsvis att vara avdragsgilla kostnader för företaget. Det företagen förlorar i avdrag på inkomstskatten får man dock, i viss mån, igen på momsavdraget.

På momsområdet gällde tidigare att avdraget för ingående moms medgavs i samma utsträckning som för inkomstskatt. Efter att denna ordning visat sig strida mot EU-rätten har ett antal olika avdragsgränser tillämpats beroende på vilken situation som varit för handen. Genom att höja avdraget för ingående moms på alla representationsmåltider till 300 kr och helt slopa avdraget för inkomstskatt på samma kostnader uppnås en betydande regelförenkling. Samtidigt bedöms de finansiella effekterna för såväl stat som näringsliv vara små.

Andra representationskostnader än måltider berörs inte av förslaget. Förslaget består ännu endast av en promemoria från finansdepartementet. Nästa steg torde vara att en proposition lämnas till riksdagen men det är oklart när detta kommer att ske.

Behöver ni mer information kontakta gärna Formas skattejurister på 010-762 45 00

Tags: