X

Incitamentsprogramsutredningen

Den 15 mars presenterades regeringens utredning för ändrade regler för beskattning av incitamentsprogram.

Utredningens syfte har varit att göra en översyn av reglerna och skapa mer konkurrenskraftiga regler, ur ett internationellt perspektiv. Utredningen föreslår att så kallade kvalificerade personaloptioner införs och att värdepappersregeln justeras.

Kvalificerade personaloptioner

Enligt utredningsförslaget ska anställda som får personaloptioner på förmånliga villkor under vissa förhållanden inte förmånsbeskattas, det ska inte heller utgå arbetsgivaravgifter. Detta under förutsättning att optionerna utnyttjas för förvärv av aktier tidigast tre år efter utfärdandet och senast inom 10 år, ska en vinst vid avyttring av aktierna beskattas som kapitalinkomst.

För att det ska vara en kvalificerad personaloption krävs bland annat att företaget inte bedriver viss verksamhet, exempelvis uthyrning fastigheter. Det finns också vissa beloppsmässiga begränsningar när det gäller optionerna.

Värdepappersregeln

Utredningen föreslår att värdepappersregeln ändras så att beskattning och värdering sker först när värdepapperet är ägt av den anställde. Vissa tidsmässiga villkor och överlåtelseklausuler kommer att påverka regelns användning. En skillnad kommer göras mellan delägare i s.k. fåmansföretag och anställda som erhåller en option. En särskild dokumentations- och kontrolluppgiftsskyldighet införs också när värdepapper har förvärvats på grund av tjänst.

Utredningens förslag är att ändrade regler ska gälla från och med 1 januari 2018.

beskattning-av-incitamentsprogram-sou-201623

 

Tags: