X

ROT-avdrag när annan betalat fakturan

Har Skatteverket nekat ROT-avdraget för att fakturan betalats av någon annan? Då kan det finnas chans till upprättelse. Enligt en nyligen avgjord dom från Högsta Förvaltningsdomstolen spelar det i princip inte någon roll vem som lagt ut för arbetet. Är fakturan ställd till dig anses du ha haft utgiften och då har du rätt till skattereduktion. Detsamma torde gälla även för RUT-avdrag. Den som nekats avdrag kan begära att Skatteverket omprövar sitt beslut och även överklaga till högre instans om det behövs.

Fyra personer fick arbeten utförda på en gemensamt ägd sommarstuga. Det byggbolag som utförde arbetet fakturerade varje delägare för sin del av kostnaden och gjorde skattereduktion (ROT-avdrag) för alla fyra. Byggbolaget erhöll också utbetalning från Skatteverket med motsvarande belopp. I efterhand uppdagades att det egentligen var två av de fyra delägarna som betalat alla fakturorna. Skatteverket ansåg därför att de två delägare som inte betalat sina delar själva inte hade rätt till Skattereduktion. I lagen står nämligen att rätt till skattereduktion har den som har haft utgifter för utfört hushållsarbete.

Den fråga som domstolen hade att ta ställning till var alltså om de två delägare som fått fakturorna betalda av annan kunde anses ha haft utgifter i den mening som avses i lagtexten. Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten ansåg att de båda delägarna inte hade haft några utgifter som kunde ligga till grund för skattereduktion. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde dock en annan bedömning och konstaterade att det inte någonstans i lagen går att utläsa att en betalning ska ha gjorts av köparen själv för att rätt till skattereduktion ska föreligga. Det krävs inte heller att utlägg från någon annan ska ha reglerats innan skattereduktion kan beviljas. Det framgår av sammanhanget att samma förhållningssätt bör gälla för all skattereduktion för husarbete, det vill säga även RUT-avdrag.

Detta innebär att Skatteverkets praxis underkänns och det är sannolikt att många skattskyldiga har nekats skattereduktion som de i själva verket har rätt till. I dessa fall rekommenderar vi att begära omprövning hos Skatteverket och även överklaga till högre instans om det skulle vara nödvändigt.

Vill du begära omprövning eller överklaga Skatteverkets beslut så hjälper vi gärna till. Formas skattejurister nås på 010-762 45 00.

Klicka här för att läsa domen i sin helhet.

Tags: