X

Ny dom om beskattning av syntetiska optioner

Syntetiska optioner ska beskattas som värdepapper i inkomstslaget kapital trots att arbetsgivaren subventionerat köpen med en särskild tilläggsersättning. Detta fastslog Högsta Förvaltningsdomstolen i en dom i förra veckan som därmed innebar en ändring av Skatterättsnämndens besked från tidigare i år. Domen innebär bättre möjligheter för företag att utforma förmånliga incitamentsprogram för sina anställda.

Omständigheterna i domen från förra veckan var följande. Ett företag planerar att erbjuda ett antal av sina anställda att delta i ett optionsprogram. Inom ramen för programmet ska så kallade syntetiska optioner ställas ut. Optionerna kommer att vara fritt överlåtbara, dock med en hembudsklausul till arbetsgivaren. Tanken är att köpen subventioneras genom att en extra ersättning betalas ut vid teckningen. Denna ersättning beskattas som inkomst av tjänst. Vid händelse av anställningens avslutande kommer optionerna vara fortsatt fullt giltiga men givetvis kommer den anställde inte att kunna göra några fler subventionerade optionsköp efter den tidpunkten.

Företaget frågade Skatterättsnämnden hur optionerna skulle beskattas när de utnyttjas. Enligt tidigare praxis ska beskattning ske i inkomstslaget kapital under förutsättning att optionerna är att betrakta om värdepapper. För att en option ska räknas som ett värdepapper krävs bland annat att optionerna är fritt överlåtbara och giltiga även efter att anställningsförhållandet upphör. Enligt dessa kriterier skulle optionerna i aktuellt mål vara värdepapper.

Enligt Skatterättsnämnden utgjorde dock tilläggsersättningen ett starkt incitament för den anställde att behålla sin anställning. Nämnden ansåg därför att kopplingen mellan optionsprogrammet och anställningen innebar att optionerna inte kunde utgöra värdepapper.

Den anställde överklagade till Högsta Förvaltningsdomstolen som kom till en annan slutsats. Enligt domstolen innebär den extra ersättningen att den anställde knyts närmare arbetsgivaren men detta innebär inte i sig att optionerna förlorar sin karaktär som värdepapper.

Syntetiska optioner ger innehavaren rätt att, vid inlösen, få ut marknadsvärdet av ett visst antal aktier utan någon egentlig rätt till själva aktierna. På så vis får innehavarna samma rätt till en del av företagets resultat som en aktieägare. Syntetiska optioner är därför ett intressant instrument för företag som vill ge sina anställda ett resultatbaserat incitamentsprogram utan att ge ut några andelar som riskerar att splittra ägarkretsen.

Domen innebär en möjlighet att subventionera anställdas köp av syntetiska optioner utan att hela vinsten vid inlösen beskattas i inkomstslaget tjänst. Själva subventionen upp till marknadsvärdet vid teckningstillfället beskattas i tjänst men värdeutvecklingen därefter kan beskattas med en lägre skattesats i inkomstslaget kapital om programmet utformas på rätt sätt i övrigt.

Kontakta gärna Formas skattejurister på 010-762 45 00 för mer information.

Tags: