X

Att välja bokföringsmetod

Att välja bokföringsmetod

Det finns två bokföringsmetoder att välja på för ett företags redovisning; kontantmetoden, även kallad bokslutsmetoden, och faktureringsmetoden. Den bokföringsmetod du väljer för ditt företag ska användas konsekvent, vilket innebär att den gäller för både kundfakturor och leverantörsfakturor, och du får inte växla mellan metoderna.

Alla företag får använda faktureringsmetoden, men enbart företag med en omsättning på högst 3 miljoner kronor om året får använda kontantmetoden. Den bokföringsmetod du valt för ditt företag, och ett eventuellt byte av metod, ska anmälas till Skatteverket.

Den metod som är vald för ditt företag hittar du i registreringsbeviset från Skatteverket.

Färre verifikationer med kontantmetoden

Vid kontantmetoden bokförs kundfakturor respektive leverantörsfakturor först när de betalas och inte när de registreras (skickas eller inkommer). Det blir därför färre verifikationer än med faktureringsmetoden, och det uppstår inga kundfordringar eller leverantörsskulder.

Kontantmetoden anses generellt vara något enklare på grund av ett mindre antal verifikationer. Men samtidigt innebär denna metod att företaget kan ha betydande kundfordringar eller leverantörsskulder för ännu inte betalda fakturor, som inte framgår i redovisningen.

Bättre överblick med faktureringsmetoden

Med faktureringsmetoden registreras och bokförs fakturor när de skickas respektive inkommer, och på så sätt uppstår kundfordringar och leverantörsskulder. Därmed får företaget en bättre överblick och en mer rättvisande redovisning.

Vald metod påverkar momsregistrering

Den valda bokföringsmetoden påverkar även hur momsen registreras. Med kontantmetoden registreras momsen först vid betalningstillfället, medan momsen registreras samtidigt som fakturan vid faktureringsmetoden.

Detta påverkar i sin tur när momsen ska redovisas till Skatteverket, och således när företaget får tillbaka eller ska betala moms. Beroende på om företaget ofta får tillbaka moms eller betalar moms till Skatteverket, kan bokföringsmetoden därför ha väsentlig betydelse för likviditeten i företaget.

Även om kontantmetoden inte medför kundfordringar och leverantörsskulder, så måste ändå obetalda fordringar och skulder bokföras vid ett räkenskapsårsskifte.

Bokföringsmetoderna i korthet

Faktureringsmetoden

  • Medför två verifikationer, en för fakturan och en för betalningen.
  • Genererar kundfordringar och leverantörsskulder.
  • Ger en bra överblick och ett rättvisande nuläge i redovisningen.
  • Momsen registreras samtidigt som fakturan.

Kontantmetoden

  • Medför en verifikation, vid betalningen av fakturan.
  • Färre verifikationer innebär enklare redovisning.
  • Utan kundfordringar och leverantörsskulder blir ”nuläget” otydligare i redovisningen.
  • Momsen registreras då fakturan bokas som betald.
  • Vid årsskifte skall kundfordringar och leverantörsskulder bokföras.
Tags: