X

Höstbudgeten 2017

Under onsdagen lämnade regeringen höstbudgeten 2017 till riksdagen. Budgeten innehåller förslag på regeländringar och information om förslag som väntas komma senare under år 2017 och 2018.

Höstbudgetens skatteförslag i sammanfattning

 • Lättnader i beskattningen av personaloptioner införs i vissa fall i syfte att underlätta för vissa företag att rekrytera nyckelpersoner. Om vissa villkor är uppfyllda innebär förslaget i huvudsak att den anställde inte förmånsbeskattas när personaloptionen utnyttjas. Istället sker beskattning först när den aktie, som den anställde har köpt genom att utnyttja personaloptionen, säljs. Beskattning sker då i inkomstslaget kapital alternativt enligt 3:12-reglerna. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. Förslaget tillämpas på optioner som har förvärvats efter den 31 december 2017.
 • Sänkt arbetsgivaravgift för aktiebolag och handelsbolag som anställer sin första medarbetare (utöver ägare och dess närstående). Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda innebär förslaget att dessa företag endast betalar ålderspensionsavgift (10,21 procent) under längst tolv månader. Nedsättningen är tillfällig och gäller till och med 2021.
 • Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring införs. Förslaget innebär att den schablonmässigt beräknade avkastningen höjs till SLR ökad med en procentenhet (istället för tidigare SLR ökat med 0,75 procent).
 • Sänkt skatt för pensionärer införs genom ytterligare förhöjt grundavdrag. Det förhöjda grundavdragsbeloppet höjs på förvärvsinkomst mellan cirka 123 000 kronor – cirka 202 000 kronor i syfte att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension.
 • Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 procent till 25 procent.
 • Ändrad beräkning av bilförmån genom införandet av ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid ska premieras vid inköpstillfället genom en bonus om 10 000 –60 000 kr beroende på utsläpp. För bensin- och dieseldrivna fordon föreslås ett förhöjt koldioxidbelopp under de tre första åren. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 • Förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift ska inte längre ingå i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Detta innebär att till exempel en betald trängselskatt framgent utgör en skattepliktig förmån utöver bilförmånsvärdet.
 • Mervärdeskatt på förevisning och guidade turer av vissa naturområden sänks från 25 procent till 6 procent.

Förslag på vissa av de regeländringar som kan komma senare

 • Nya regler för företagssektorn som om de beslutas träder i kraft den 1 juli 2018:
  1. en generell ränteavdragsbegränsningsregel,
  2. begränsningar i ränteavdrag enligt två olika alternativ (EBIT och EBITDA-regler) i situationer där ränteutgifterna överstiger ränteinkomsterna (så kallad negativ räntenetto). Detta kombineras med en sänkt bolagsskatt.
  3. skatteregler om avtal om finansiell leasing,
  4. tillfällig begränsning av underskottsavdrag
 • Regeringen avser att under 2018 presentera ett förslag där skattefriheten slopas för förmån av privat hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands.
 • Regeringen kommer att lämna förslag under 2018 om att införa en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda årsavgiften för fackföreningsavgift.
 • Regeringen avser även att se över det nuvarande systemet för reseavdrag samt kupongskattelagen.
 • Under 2017 kommer regeringen lämna förslag om att personalliggare bör utvidgas till att även omfatta kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet.
 • Bestämmelsen om att skattetillägg inte får tas ut vid rättelser på eget initiativ bör ses över. Regeringen anser att skattetillägg bör kunna tas ut vid rättelser efter det att Skatteverket har informerat om myndighetens generella kontrollaktioner.

Kommentar

I budgeten har regeringen valt att inte gå vidare med de kritiserade förslagen som rör fåmansföretag och ändringar rörande fastighets- och stämpelskatt (SOU 2017:27).

Se tidigare inlägg:

https://formagruppen.se/2017/08/26/lagforslaget-om-andrade-famansforetagsregler-aterkallas/

https://formagruppen.se/2017/03/31/utredningen-om-fastighetspaketering/

https://formagruppen.se/2017/03/22/regeringen-tar-tillbaka-stora-delar-av-312-forslaget/

https://formagruppen.se/2016/11/03/forsamrade-312-regler-utredningen-klar/

 

Tags: