X

Fastighetsregistret rensas från vissa servitut

Fastighetsregistret rensas från vissa servitut

Bakgrund

Den 1 juli 2013 trädde lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret (förnyelselagen) i kraft. Lagen tillkom p.g.a. att många inskrivningar visat sig avse rättigheter som inte längre gällde eller som aldrig hade gällt i de fastigheter i vilka de var inskrivna. Beräkningar visade dessutom att ca 500 000 av ungefär 1 600 000 inskrivningar av avtalade rättigheter kunde vara inaktuella.

Anmäl före utgången av år 2018

Genom förnyelselagen infördes det en skyldighet att senast den 31 december 2018 på nytt anmäla nyttjanderätter, servitut och avkomsträtter som hade beviljats före den 1 juli 1968. Efter den 31 december 2018 ska inskrivningsmyndigheten enligt förnyelselagen ta bort ta bort de inskrivningar som omfattas av lagen. Bara om förnyelseanmälan har gjorts och anmälan inte har avvisats ska registrering fortgå.

En anmälan om förnyelse ska göras skriftligen hos inskrivningsmyndigheten. Anmälan kan göras av rättighetshavaren eller någon annan vars rätt berörs, såsom t.ex. kreditgivare som har panträtt i en härskande fastighet som servitutet avser.

Verkan av att en rättighet tas bort

Giltiga rättigheter förlorar i regel inte sin verkan till följd av att de tas bort ur fastighetsregistret. En utebliven förnyelse av en inskrivning kommer därför i de flesta fall inte att påverka rättigheten i sig. Däremot är en oinskriven rättighet i regel inte giltig mot en ny fastighetsägare, om inte överlåtaren gjort förbehåll för rättigheten när fastigheten överläts. Rättighetshavare som senast den 31 december 2018 inte anmält nyttjanderätter, servitut och avkomsträtter som beviljats före den 1 juli 1968 till inskrivningsmyndigheten riskerar därför att lida rättsförluster.

Vår rekommendation

Vår uppfattning är att fastighetsägare m.fl. så snart det är möjligt ska inventera sina nu inskrivna rättigheter. Finns äldre servitut som omfattas av reglerna behöver man förnya dessa före årets utgång. Behöver ni stöd i dessa åtgärder går det bra att kontakta våra affärsjurister på Forma Juridik.

Tags: