X

Generationsskifte av kvalificerade andelar

Generationsskifte- Föräldrarnas andelar ansågs kvalificerade efter karenstiden

Högsta Förvaltningsdomstolen har prövat frågan om sonen övertar föräldrarnas lantbruksverksamhet är det samma eller likartad verksamhet för sonen. Föräldrarnas andelar i bolaget ansågs därför vara kvalificerade även efter karensperioden.

Kvalificerade andelar

För att andelarna i ett fåmansbolag ska anses kvalificerade ska delägaren ha varit verksam i betydande omfattning. Om en delägare som varit verksam i betydande omfattning avslutar sin verksamhet och istället enbart förvaltar kapitalet i bolaget kan, under vissa förutsättningar, andelarna anses okvalificerade efter en femårsperiod. Efter denna karenstid kan medel ifrån bolaget i regel tas ut till lägre beskattning än om andelarna hade varit kvalificerade, dvs 25 % istället för 30–57 %. Detta inträder dock inte om delägaren eller närstående äger andelar i ett annat fåmansbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

HFD:s avgörande

HFD fastställde nyligen ett förhandsbesked där frågan var om andelarna i föräldrarnas bolag skulle anses fortsatt kvalificerade, trots att de avslutat verksamheten och enbart bedrev kapitalförvaltning. De hade tidigare bedrivit lantbruksverksamhet via sitt bolag och inför att de skulle avsluta sin verksamhet överlät de djuren till ett företag som ägdes av deras son. Domstolen ansåg att eftersom en hel verksamhetsgren överlåtits från föräldrarnas bolag till sonens bolag skulle företagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Därmed var andelarna fortsatt kvalificerade efter femårsperioden.

HFD 2360-17, 2017-12-07

Kommentar

Rättsfallet visar hur generationsskiften som sker till närstående för vidare drift missgynnas i förhållande till om verksamheten överlåtits till utomstående, där andelarna istället i regel blir okvalificerade efter femårsperioden. Innan årsskiftet var det på förslag att förändra reglerna om generationsskiften till närstående. De föreslagna reglerna gick dock aldrig igenom, eftersom de övriga förslagen om höjning av skatten för utdelning för fåmansföretag och ändrad gränsbeloppsberäkning inte genomfördes.

Ett generationsskifte kan dock ändå vara skattemässigt gynnat om det genomförs på rätt sätt. Viktigt är även att börja planera inför generationsskiftet i god tid.

Tags: