X

Ny lag för ekonomiska föreningar

Ny lag för ekonomiska föreningar

Den 1:a juli 2018 trädde den nya lagen för ekonomiska föreningar i kraft. Den största nyheten i lagen är ett förenklat förfarande för avveckling av en ekonomisk förening. Det nya förfarandet kallas för upplösning utan föregående likvidation. Det innebär kortfattat att det blir enklare att avveckla en förening. Föreningen kan upplösas utan att träda i likvidation. Denna form av avveckling riktar sig främst till mindre föreningar som haft begränsad eller ingen verksamhet. För att en förening ska kunna avvecklas på detta sätt får den exempelvis inte inneha några skulder, äga fast egendom eller inneha tomträtt.

Upplösning vid passivitet

En annan nyhet är att en förening kan upplösas till följd av föreningens passivitet. Om Bolagsverket inte har fått in någon registreringsanmälan under de senaste tio åren så har Bolagsverket en undersökningsplikt att ta reda på om föreningen har upphört med sin verksamhet eller ej. Om det inte framgår att föreningen fortfarande bedriver eller avser att återuppta verksamheten så ska Bolagsverket så snart som möjligt ta bort föreningen ur föreningsregistret och därmed upplöses föreningen.

Antalet obligatoriska uppgifter som ska anges i stadgarna minskar. Syftet med ändringen är att minska det administrativa arbetet för föreningen. Ytterligare nyheter är att föreningar måste registrera en styrelseordförande hos Bolagsverket. Det ska ske direkt när föreningen gör en styrelseändring eller senast den 31 december 2019. Behörigheten för styrelse, VD och särskild firmatecknare ska börja gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket.

Avslutningsvis så blir det förbjudet att utse någon styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör som inte har för avsikt att ta del i sådan verksamhet som ankommer på dessa roller. Detta kommer ses som en s.k. målvakt, regeln ska motverka risken för ekonomisk brottslighet.

Tags: