X

Ny förvaltningslag från 1 juli 2018

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Det huvudsakliga syftet med den nya lagen är att reformera och modernisera reglerna. Förvaltningslagen är subsidiär, det innebär att om det finns någon speciallagstiftning rörande en fråga går den före förvaltningslagen. Exempel på speciallagstiftningar är plan- och bygglagen och socialtjänstlagen.

Sammanfattning

Vissa bestämmelser som tidigare gällt som rättsliga principer har kodifierats i den nya lagen,  legalitets-, objektivitets-, official- och proportionalitetsprincipen är exempel på detta. Språket har moderniserats och nya rubriker har tillförts för att ge en mer pedagogisk utformning av lagen. Några av de språkliga ändringarna är uttrycket ”vunnit laga kraft” som har ersatts med ”fått laga kraft” och uttrycken myndighetsövning och inhibition har tagits bort.

Långsam handläggning tillåts inte

För att stärka enskildas möjligheter att få en så effektiv prövning som möjligt har denna bestämmelse införts. Om ett ärende inte har avgjorts i första instans inom sex månader så får parten begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten har därefter fyra veckor på sig att antingen avgöra eller avslå ärendet.

Ombud och biträden

En ny bestämmelse som gäller ombud och biträden har tillförts den nya lagen. Den innebär att en myndighet får begära att ett ombud ska styrka sin behörighet genom en skriftlig eller muntlig fullmakt. Myndigheten behöver inte ange något skäl när de kräver en fullmakt av detta slag.

När beslut får verkställas

Huvudregeln för när ett beslut ska verkställas är när beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga när överklagandetiden har gått ut. Denna huvudregel kan en myndighet nu avvika från med den nya bestämmelsen. Lagen säger nu bland annat att ”när kretsen av dem som har rätt att överklaga är så vid eller obestämd att det inte går att avgöra när överklagandetiden går ut”, då får ett beslut alltid verkställas omedelbart.

Tidigare fick en myndighet ändra ett beslut om det innehöll en ”uppenbar oriktighet”. I den nya lagen kan en myndighet nu även ändra ett beslut om det har tillkommit nya omständigheter.

SFS 2017:900
Proposition 2016/17:180

Tags: