X

Kammarrätten beslutar att upphandling ska göras om

Kammarrätten i Sundsvall har i ett avgörande från den 21 juni 2018 ändrat Förvaltningsrätten i Faluns dom angående överprövning av offentlig upphandling. Kammarrätten beslutade att upphandlingen ska göras om.

Ludvika kommun hade såsom ombud för ett antal kommuner och kommunala bolag genomfört en upphandling som rörde kurserna utvecklande ledarskap (UL) och utveckling av grupp och ledare (UGL). Rezon AB, såsom andraplatstagare i upphandlingen, var klagande i målet. Kammarrätten anförde att den utvärderingsmodell som använts vid upphandlingen stred mot principen om transparens samt hade givit utrymme för stort mått av godtycke. Användningen av modellen stred därför mot bestämmelserna i upphandlingslagen.

I upphandlingskriterierna som de upphandlande myndigheterna uppställt framgick att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skulle antas med hänsyn till pris och kvalitet. Rezon hade den lägsta andelssumman gällande prissättningen. Den anbudsgivaren som antogs som vinnande leverantör hade emellertid erhållit det lägsta jämförelseantalet i den muntliga presentationen av anbudet, vilket också var ett led i utvärderingen.

Muntlig presentation i upphandling

Den muntliga presentationen lämnades inför en jury som bestod av HR-representanter från de upphandlande kommunerna, vilka poängsatte anbudsgenomgången. Presentationerna bedömdes på en femgradig skala utifrån fem kriterier. Rezon anförde att de kriterier som utvärderades i flera avseenden saknade relevans, antingen på grund av att kriterierna inte avsåg att bedöma kvaliteten på utbildningarna eller att kriterierna saknade relevans i den aktuella delen av processen. Det hade inte heller lämnats någon information om vad som krävdes för en anbudsgivare att uppnå en viss poäng. Utvärderingsmodellen hade därför öppnat upp för en alltför godtycklig bedömning av anbuden då modellen gav de upphandlande myndigheterna möjlighet att i princip fritt bedöma kriterierna.

I sin bedömning hänvisade kammarrätten till EU-praxis som fastslagit att ett upphandlingsförfarande strider mot principerna om likabehandling och transparens om en anbudsgivare inte får möjlighet att utläsa hur upphandlingen ska gå till. En anbudsgivare ska dessutom få tillgång till tillräcklig information för att upphandlingen ska kunna anses förutsebar. Enligt kammarrättens bedömning hade de upphandlande myndigheterna uppställt alltför otydliga och vagt formulerade bedömningskriterier. Utvärderingsmodellen ansågs därför strida mot principen om transparens samt ge utrymme för ett stort mått av godtycke.

Kammarrätten beslutade därför att upphandlingen ska göras om.

Kammarrätten i Sundsvalls dom 2018-06-21, mål 192-196-18

Kommentar

Domen visar att inslag av muntliga presentationer inte är helt enkla att tillämpa i offentlig upphandling. Om muntliga presentationer ska användas måste det finnas ett tydligt regelverk som även i förväg visar hur presentationen ska poängsättas.

Tags: