X

Styrelseledamots ansvar för konkursbolags förpliktelser

Högsta domstolen

Den 12 juli 2018 meddelade Högsta domstolen (HD) en avgörande dom gällande styrelseledamöters ansvar för konkursbolags förpliktelser.

Tvisten handlade om en styrelseledamot för ett bolag skulle förpliktas betala för bolagets rättegångskostnader efter att bolaget försatts i konkurs. Styrelseledamoten var sedan tidigare personligt ansvarig för bolagets förpliktelser då det rådde kapitalbrist i bolaget och ledamoten ej vidtagit de åtgärder som krävs för att undgå ett personligt ansvar. Den avgörande frågan som domstolen har tagit ställning till är om det personliga ansvaret för en styrelseledamot enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen (ABL) omfattar förpliktelser som uppkommit sedan ett bolag har försatts i konkurs.

Ansvarsperiodens slut

Ansvaret omfattar inte förpliktelser som uppkommer sedan styrelsen har ansökt hos tingsrätten om beslut om likvidation, lagt fram en kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets eget kapital uppgår till det registrerade aktiekapitalet, eller om bolagsstämman, Bolagsverket eller domstol beslutar om likvidation. Dessa åtgärder kan avbryta en ansvarsperiod för en styrelseledamot. Efter ett konkursutbrott framstår dessa åtgärder som både opraktiska och meningslösa och därmed finns ingen möjlighet för en styrelseledamot att avbryta en ansvarsperiod, menar HD.

HD:s grund för domen är delvis att till skillnad från vad som gäller vid likvidation företräds ett bolag under konkurs fortsatt av den styrelse som bolaget hade vid konkursutbrottet. Styrelsen har vissa möjligheter att ådra konkursbolagets förpliktelser. Men de faktiska möjligheterna till detta är dock begränsade. Rådigheten över den egendom som ingår i konkursboet övergår till konkursförvaltaren och konkurstillståndet måste dessutom antas verka avhållande för tredje part att rättshandla med konkursbolaget. Med det menar HD att även om konkursbolaget fortsatt företräds av styrelsen så innebär det inte att styrelsen har speciellt stor rådigheter över bolaget.

Avgörande

Omfattar det personliga ansvaret för en styrelseledamot förpliktelser som uppkommit sedan ett bolag har försatts i konkurs? Tingsrätten besvarade frågan med nej, medan hovrätten besvarade frågan med ja. HD kom i sin tur fram till att fastställa tingsrättens dom. HD har därmed slagit fast att en ansvarsperiod för en styrelseledamot avslutas i samband med ett beslut om konkurs, på samma sätt som ett beslut om likvidation, enligt 25 kap. 20 § ABL.

Högsta domstolens dom 2018-07-12 i mål nr T 4448/17

Tags: