X

Tilläggsköpeskilling och beräkning av karenstid på kvalificerade andelar

Senare erlagd tilläggsköpeskilling medför inte att karenstiden i ett fåmansföretag förlängs.

Skatterättsnämnden har meddelat förhandsbesked i frågan om en tilläggsköpeskilling under karenstiden innebär att karenstiden förlängs och att ytterligare tid måste passera innan andelarna i fåmansföretaget inte längre är kvalificerade. Frågan besvarades nekande.

Kvalificerade andelar

För andelsägare i fåmansföretag finns särregler för utdelning och kapitalvinster på kvalificerade andelar (56-57 kap. IL). Reglerna innebär att utdelning respektive kapitalvinster på kvalificerade andelar upp till ett gränsbelopp beskattas med två tredjedelar i inkomstslaget kapital, d.v.s. till 20 procents beskattning. Överstigande belopp beskattas i tjänst, d.v.s. till 30-60 procents beskattning (57:20 och 21 IL).

Andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Likaså om ett företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag (57:4 st. 1 IL). När andelarna inte längre är kvalificerade kan medel tas ut från företaget till 25 procents beskattning.

Omständigheterna i fallet

Två fysiska personer ägde var sitt fåmansföretag (A AB och B AB). Företagen hade sålt aktier i ett annat fåmansföretag (X AB) i november 2013 och en köpeskilling erlades i samband med försäljningen. Vidare betalades två tilläggsköpeskillingar ut under åren 2015 och 2016. Storleken på tilläggsköpeskillingarna var beroende av förhållandena i X AB vid en viss framtida tidpunkt, såsom antal fortsatt anställda personer i företaget samt storlek på nettointäkter i projekt.

Frågan i Skatterättsnämnden (SRN) var bland annat om tilläggsköpeskillingarna medförde att en ny karenstid började löpa från tiden från att tilläggsköpeskillingarna erlades eller om aktierna var okvalificerade från år 2019.

Under karenstiden hade någon verksamhet i A AB eller B AB inte förekommit. De fysiska personerna hade emellertid varit fortsatt verksamma med ledande positioner i X AB även efter försäljningen av X AB. Frågan var om detta inneburit att de varit verksamma i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedrev samma eller likartad verksamhet.

SRN hänvisade till tidigare praxis (HFD 2012 ref. 67 II och HFD 2012 not. 63). För att andelarna ska vara kvalificerade krävs att andelsägaren eller någon närstående i det ena fåmansföretaget som under fem år varit verksam i betydande omfattning i det andra fåmansföretaget varit delägare i det företaget. Eftersom det saknades sådant ägarsamband när tilläggsköpeskillingarna betalades ut ansågs andelarna inte vara kvalificerade år 2019.

Skatterättsnämndens förhandsbesked 2019-06-24, dnr 5-19/D.

Förhandsbeskedet är inte överklagat.

Kommentar

Förhandsbeskedet visar att en tilläggsköpeskilling under karenstiden i ett fåmansföretag inte bryter karenstiden. Om karenstiden hade brutits hade ytterligare fem år behövt passera för att andelarna i fåmansföretaget inte längre ska anses kvalificerade. Det spelar heller ingen roll om storleken på tilläggsköpeskillingen är beroende av ett antal faktorer efter försäljningen.

Tags: