X

Skatteverkets riktade kontroller 2020

I år kommer Skatteverket välja ut vissa branscher och transaktioner som granskas noga. De områden som pekas ut av Skatteverket är:

  • privata kostnader och oredovisade förmåner
  • städ- och transportbranschen
  • identitetsrelaterat fusk
  • internationell kontroll och penningtvätt.

Privata kostnader och förmåner i företag

Skatteverket kommer att lägga fokus på att granska privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Bland annat fel där företagen drar av privata kostnader som inte avser verksamheten eller att personer inte tar upp förmåner till beskattning.

Det kommer därför i år att läggas extra fokus på att granska företagsägda bilar och fastigheter med höga förmåns- och taxeringsvärden. Privata kostnader kommer också att granskas, till exempel resor, båtar och renoveringar.

Städ- och transportbranschen

Städ- och transportbranschen kommer att granskas särskilt i år. Granskningarna syftar till att motverka svartarbete, illegal arbetskraft, osanna fakturor och falska löneuppgifter.

Identitetsrelaterat fusk

Identitetsrelaterat fusk är något Skatteverket även i fortsättningen kommer att prioritera i syfte att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Identitetsrelaterat fusk kan vara felaktig folkbokföring, falska anställningsintyg eller id-fusk. Skatteverket samverkar med flera andra myndigheter för att förebygga brottsligheten.

Internationell kontroll och penningtvätt

I fjol infördes nya begränsningar gällande ränteavdrag i syfte att motverka omfattande gränsöverskridande skatteplanering med räntor. Regelefterlevnaden kommer därför först i år att kontrolleras. Skatteverket menar att om det fortfarande sker omfattande skatteplanering kommer detta att upptäckas tidigt mot bakgrund av den information som kommer vara tillgänglig till följd av den nya rapporteringsskyldigheten för rådgivare som införs under 2020.

Skenutvandring kommer att granskas i syfte att fånga upp personer som uppger sig vara utvandrande men som har kvar bostad i Sverige eller har företagskoppling till Sverige, och som genom skenbosättningen minskar eller undgår beskattning i Sverige. Kapitalförsäkringar kommer att fortsätta att granskas mot bakgrund av att de används för skatteundandragande.

Skatteverket arbetar aktivt mot penningtvätt och har genom ny lagstiftning från 2019 fått fler verktyg för att utreda och kartlägga misstänkta transaktioner, beteenden och aktiviteter.

 

Tags: