X

Ytterligare ett nytt stödpaket till företagen

Onsdagen den 25 mars 2020 presenterade regeringen ett nytt stödpaket riktat till små och medelstora företag. De nya förslagen är följande:

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna sänks tillfälligt under perioden 1 mars till 30 juni 2020 från dagens 31,42 procent till 10,21 procent (endast ålderspensionsavgift betalas). Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och på löner upp till 25 000 kronor per månad. Det innebär en skattelättnad om 5 300 kronor per månad och anställd. För företag som slår i taket om 30 anställda innebär det en minskad kostnad för arbetsgivaravgifter om 159 000 kronor per månad.

Även egenavgifter (som betalas av enskilda näringsidkare) sätts ned i motsvarande mån vilket innebär att ingen annan avgift än ålderspensionsavgift och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Reglerna föreslås träda ikraft den 6 april 2020.

 

Tillfällig hyresrabatt i vissa branscher

Staten föreslås att stå för hälften av kostnaden för en reducering av lokalhyror upp till 50 procent av den fasta hyran för företag med stora svårigheter på grund av covid-19. Förslaget gäller vissa branscher, exempelvis sällanköpshandel, hotell och restaurang. Stödet söks i efterhand av hyresvärden och gäller perioden 1 april till 30 juni 2020.

 

Åtgärder riktade mot mindre företag (enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag)

Möjlighet att kvitta vinst 2019 mot framtida underskott

För egenföretagare föreslås en möjlighet att sätta av 100 procent av det skattepliktiga överskottet från 2019 till en så kallad periodiseringsfond (upp till 1 miljon kronor). Detta innebär att ingen skatt behöver betalas för vinster upp till 1 miljon kronor under 2019 och vinsten kan istället skjutas upp och kvittas mot eventuella underskott under 2020 eller efterföljande år (dock senast 2025).

För att få tillbaka den preliminärskatt som redan betalats för 2019 måste egenföretagaren lämna in en ny preliminärdeklaration för 2019.

 

Utökade möjligheter till anstånd med moms

Enligt tidigare förslag till möjlighet till anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen preliminärskatt på lön och moms inkluderades endast moms som redovisas per månad eller per kvartal. Man utökar nu möjligheten till anstånd till att även innefatta moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till 17 januari 2021. Reglerna föreslås träda i kraft den 8 april 2020 men tillämpas retroaktivt vilket innebär att de som redan betalat in momsen från och med 27 december 2019 kan få skatten återbetald om anstånd beviljas.

 

Möjlighet att lägga sin verksamhet vilande

Vidare undantas verksamheter som läggs vilande under 2020 på grund av arbetslöshet från regeln att verksamheter endast får läggas vilande en gång under fem år.

 

Statlig företagsakut för små och medelstora företag inrättas

Regeringen föreslår att införa en statlig lånegaranti om 100 miljarder kronor som innebär att staten ska garantera 70 procent av nya lån från banker till företag som drabbats av ekonomiska svårigheter. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur lånar ut till företagen och gäller lån upp till 75 miljoner kronor (med vissa undantag).

 

Övrigt

Sänkta arbetsgivaravgifter utgör en omedelbar likviditetslättnad för företagen eftersom den lagstiftningstekniska processen kan gå snabbt. Vidare innebär det ingen ökad arbetsbörda för företagen i form av ansökan med efterföljande handläggningstid innan utbetalning kan ske. Regeringen har dock inte ändrat i reglerna om personligt betalningsansvar för skatteskulder. Möjligen kommer ändringar i detta under de kommande dagarna.

 

Tags: