X

Information från Tillväxtverket rörande korttidsarbete (korttidspermittering)

Den 16 mars 2020 meddelade regeringen ett förslag om ett system för korttidsarbete, vilket tidigare benämndes korttidspermittering. Tillväxtverket har nu lämnat ytterliga information rörande de nya reglerna. Syftet är att arbetsgivarna ska kunna minska sina lönekostnader under en period där man annars hade fått säga upp personal. Reglerna innebär i korthet att arbetsgivare kan erhålla ekonomiskt stöd vid permittering av anställda.

Ansökan om stöd

Genom att ansöka om stöd för korttidsarbete kan arbetsgivare minska anställdas arbetstid och samtidigt få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Ansökan kan göras från den 7 april 2020 men kommer att tillämpas från den 16 mars 2020. Ansökan görs via Tillväxtverkets webbsida.

Stödet kommer att innebära att staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ner i arbetstid samtidigt som arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften. Arbetstagaren får i sin tur ut över 90 procent av lönen.

Stödet riktar sig till företag som drabbats av ekonomiska svårigheter i samband med coronapandemin. De ekonomiska svårigheterna ska ha orsakats av ett förhållande utanför arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet. Samtliga arbetsgivare omfattas, dvs.  juridiska och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, med undantag för vissa offentliga aktörer. Vidare är ensamföretagare i enskild firma undantagna.

Tillväxtverket kommer att vara ansvarig myndighet för att meddela bland annat beslut om statligt stöd. Beviljas stödet kommer Tillväxtverket att betala ut ett preliminärt stöd till arbetsgivaren, medan arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren.

Mer information finns på Tillväxtverkets webbsida https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html 

Övrigt

Det har uppfattats som olämpligt att företag som gör stora aktieutdelningar samtidigt kan ta del av det statliga stödet för korttidsarbete. Dessa företag riskerar således att utebli från kretsen av arbetsgivare som kan söka stödet.

Tags: