X

Omställningsstöd för företag

Den 30 april presenterade regeringen och samarbetspartierna en ytterligare stödåtgärd med anledning av corona-pandemins ekonomiska effekter för företagen.

Ytterligare stöd för företag i form av ett omställningsstöd

Stödet riktar sig till företag som har drabbats av ekonomiska svårigheter med anledning av den rådande corona-pandemin. Samtidigt ska stödet kunna underlätta för företag som behöver ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet är inte begränsat till någon särskild bransch, men som exempel på företag som kan vara berättigade till stödet nämns restauranger och taxiverksamheter som kan behöva anpassa sin verksamhet. Vidare nämns tillverkningsföretag som ställer om till produktion av sjukvårdsmaterial.

Storleken på stödet kommer att baseras på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och varierar mellan 22,5 och 75 procent. Det krävs att företaget har F-skatt och har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Vidare ska företaget ha ett omsättningstapp på minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med samma månader året före. Stöd ges för fasta kostnader exklusive lönekostnader och ett företag kan som maximalt få 150 miljoner kronor i stöd.

Stödet betalas ut genom Skatteverket. Hur ansökningen ska gå till har det inte lämnats något besked om.

Kommentar

Eftersom stödet skulle kunna betraktas som statsstöd kan förslaget behöva godkännas av EU-kommissionen. Förslaget kommer att presenteras i en extra ändringsbudget med avsikt att träda ikraft den 1 juli 2020. Omställningsstödet är ett av flera stödåtgärder som har presenterats under våren med anledning av corona-pandemins ekonomiska effekter för företagen.

Tags: