X

Utländsk arbetskraft får betala skatt i Sverige

Regeringen har lämnat ett förslag om att införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Förslaget innebär att fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige ska kunna bli beskattade här. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Nuvarande regler

Enligt svensk intern rätt beskattas en begränsat skattskyldig person endast för vissa inkomster som har anknytning till Sverige. Exempelvis beskattas en begränsat skattskyldig arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige här vid tillfälligt arbete i landet. Om arbetstagaren är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige och vistelsen här inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod (183-dagarsregeln), beskattas arbetstagaren enligt nuvarande regler inte i Sverige. Detta är således en undantagsregel och en motsvarande regel förekommer i skatteavtal som Sverige har slutit med andra länder.

I Sverige tillämpas idag ett formellt arbetsgivarbegrepp. Detta synsätt gäller både vid tillämpningen av intern rätt och vid tillämpningen av skatteavtal. Länder som tillämpar ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp har i många fall beskattningsrätt enligt skatteavtal på ersättning som omfattas av det nya förslaget. På grund av att skatteavtal aldrig kan utvidga svensk beskattningsrätt medför det svenska synsättet att den beskattningsrätt som Sverige får genom ett skatteavtal inte alltid kan utnyttjas.

Enligt nuvarande regler gäller skyldigheten att göra skatteavdrag endast för svenska företag och utländska företag med fast driftställe i Sverige.

Nya regler

Förslaget innebär bland annat att 183-dagarsregeln inte ska kunna tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. Med uthyrning avses en anställd som ställs till förfogande för att utföra arbete här i landet för ett svenskt företag eller utländskt företag med fast driftställe i Sverige och som utförs under detta företags kontroll och ledning.

Ett undantag ska gälla för det fall arbetet i Sverige utförs under högst 15 dagar i följd. De sammanlagda arbetsdagarna i Sverige får heller inte överstiger 45 dagar under ett kalenderår.

Vidare innebär förslaget att utländska utbetalare ska gör skatteavdrag från den ersättning som betalas ut för arbete i Sverige.

Prop. 2019/20:190.

Kommentar

Införandet av ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp innebär att utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige, som tidigare har kunnat tillämpa 183-dagarsregeln, inte kommer att kunna tillämpa regeln. Vidare uppkommer en skyldighet för den utländska arbetsgivaren att registrera sig som arbetsgivare i Sverige.

Tags: